Vedtak – samtykke til bygging og etablering av mottaksanlegg for CO2 i Øygarden kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Equinor ASA datert november 2020 om samtykke for Northern Lights mottaksanlegg for CO2, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Equinor ASA samtykke til bygging (samtykke trinn I) av et anlegg for mottak og mellomlagring av karbondioksid (CO2) knyttet til rørledning for videre transport og deponering av CO2. Anlegget er lokalisert i Energigassparken i Øygarden kommune.