Vedtak – samtykke til bygging av tekniske oppgraderinger ved tankanlegg på Engene i Asker kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 25.08.2023 Dynea AS samtykke til bygging av tekniske oppgraderinger ved eksisterende tankanlegg på Engene i Asker kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 etter søknad fra Dynea AS.