Vedtak – samtykke til bygging av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB viser til søknad fra VEAS Gass AS datert 01.10.2018 om samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass i Eternitveien 72, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS Gass AS samtykke til bygging av anlegget. Før farlig stoff kan tas inn på anlegget må samtykke til oppstart av anlegget innhentes.