Vedtak – samtykke til bygging av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune

DSB viser til søknad fra VEAS Gass AS datert 01.10.2018 om samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass i Eternitveien 72, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt VEAS Gass AS samtykke til bygging av anlegget. Før farlig stoff kan tas inn på anlegget må samtykke til oppstart av anlegget innhentes.

Samtykke til bygging av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen i Asker kommune