Vedtak - samtykke til utvidelse av tankanlegg og etablering av bilfylleanlegg, Univar Solutions AS

Vedtak - samtykke til utvidelse av tankanlegg og etablering av bilfylleanlegg for farlig stoff ved Univar Solutions AS på Øra, Fredrikstad kommune - for deler av anlegget

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 04.07.2022 Univar Solutions AS samtykke til å utvide tankanlegg og etablere bilfylleanlegg for farlig stoff, samt drifte disse i Øraveien 6, gnr./bnr. 303/1186 i Fredrikstad kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Univar Solutions AS datert 10.03.2021.