Vedtak - Samtykke til Perstorp Bioproducts AS til håndtering av farlig stoff i Fredrikstad industripark

DSB viser til søknad om samtykke fra Perstorp Bioproducts AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 15.04.2016.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt. Ingen av høringsinnspillene som har kommet har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Perstorp Bioproducts AS (org. Nr. 815643062), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens anlegg på Øra (gnr/bnr 303/ 1186/1768) som omsøkt 15.04.2016.

Vedtaksbrev


Vedtak - Samtykke til Perstorp Bioproducts AS