Vedtak - samtykke til økt lagringsmengde av farlig stoff ved produksjonsanlegg for kvarts i Hamarøy kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 02.10.2023 The Quartz Corp AS samtykke til økt lagringsmengde av farlig stoff i eksisterende anlegg på Drag i Hamarøy kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra The Quartz Corp AS.