Vedtak - samtykke til lagring av brannfarlig gass ved Solumstrand depot på Solumstrand, Drammen kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 02.08.2022 Progas Norge AS samtykke til lagring av brannfarlig gass ved Solumstrand depot på Solumstrand, gnr./bnr. 28/4 og gnr./bnr. 28/59, i Drammen kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Progas Norge AS datert 28.06.2021.