Vedtak - samtykke til Kosan Gas AS til håndtering av farlig stoff i Muruvik Havn, Malvik kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Kosan Gas AS mottatt 09.05.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens omtappingsanlegg for LPG i Muruvik Havn, gnr/bnr 55/1 i Malvik kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Kosan Gas AS samtykke til håndtering av farlig stoff.