Vedtak - samtykke til Joh. Johannson Kaffe AS til håndtering av farlig stoff i Vestby næringspark øst

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Joh. Johannson Kaffe AS datert 31.05.2018 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens planlagte kaffebrenneri i Treveien 6 i Vestby næringspark øst, gnr/bnr 1/83 i Vestby kommune. jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Joh. Johannson Kaffe AS samtykke til håndtering av farlig stoff.