Vedtak - samtykke til håndtering av farlig stoff, Norsk Spesialolje AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Norsk Spesialolje AS, avdeling Bamble datert 13.03.2019 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens tankanlegg på Rønningen industriområde, gnr./bnr. 7/48 Bamble Kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Norsk Spesialolje AS samtykke til håndtering av farlig stoff

Samtykke til oppbevaring av farlig stoff, Norsk Spesialolje AS, avdeling Bamble: