Vedtak - samtykke til håndtering av farlig stoff ifm utvidelse av Bunker Oils eksisterende tankanlegg på Hessa, Ålesund kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Bunker Oil AS mottatt 14.09.2018 (siste utgave) om samtykke til håndtering av farlig stoff i forbindelse med utvidelse av Bunker Oils eksisterende tankanlegg på Hessa, gnr/bnr 118/78 i Ålesund kommune jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Bunker Oil AS samtykke til håndtering av farlig stoff.