Vedtak - samtykke til Gasnor AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Gasnor AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 06.02.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Gasnor AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.