Vedtak - samtykke til Biokraft AS til håndtering av farlig stoff på Fiborgtangen i Skogn

DSB viser til søknad fra Biokraft AS datert 19.12.2017 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Skogn, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Biokraft AS samtykke til håndtering av farlig stoff, begrenset til å gjelde deler av anlegget.