Høring - utvidelse av bunkringsanlegg for LNG på Polarbase, Hammerfest

Barents Naturgass AS planlegger å utvide LNG (Liquefied Natural Gas) anlegget ved Polarbase, Rypefjord, Hammerfest kommune.

Tiltaket/endringen krever samtykke etter § 17 i forskrift 8.juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Søknad om samtykke sendes på høring til berørte myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn. Søknad med tilhørende vedlegg ligger under høringsdokumenter nederst i denne artikkelen.

Utvidelsen av anlegget har dessuten plikter etter forskrift 19. desember 2014 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (SKU), med DSB som ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet skal, i forbindelse med behandling av søknaden, ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger, jf. SKU vedlegg III. Tiltakshavers vurdering av hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger er vedlagt søknaden.

DSB ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 10.02.2017. Innspill merkes med saksnummer 16/2424/CATR.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24.