Høring - søknad om samtykke til etablering av bunkringsanlegg for LNG på Mongstadbase

Gasnor AS planlegger å etablere et bunkringsanlegg for LNG (flytende naturgass) på Mongstadbase, gnr/bnr 127/91 i Lindås kommune.

Tiltaket går ut på at en lagertank med volum 1000 m3 samt pumper, røropplegg og tilkoblingspunkter installeres på en nyetablert molo 110 m fra eksisterende kaifront på Mongstadbase. Lagertanken vil i hovedsak fylles fra skip, men det vil etableres en reserveløsning for fylling fra tankbil. Bunkringsanlegget skal betjene supplyfartøy, produkttankere og eventuelle andre LNG-drevne skip som er i nærområdet.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er sikkerhetsrapportpliktig.

Som storulykkevirksomhet er Gasnor AS pliktig til å innhente samtykke fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

Etableringen av bunkringsanlegget skal i tillegg konsekvensutredes etter forskrift 19. desember 2014 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (SKU), med DSB som ansvarlig myndighet. Utredningsprogram for konsekvensutredningen ble fastsatt av DSB 15.06.16.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff med konsekvensutredning 06.02.17. Samtykkesøknad med konsekvensutredning og vedlegg samt utredningsprogram for konsekvensutredningen er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 30.06.17. Innspill bes merket med saksnummer 16/1891.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Høringsdokumenter


Samtykke og KU Gasnor LNG Terminal Mongstad
Utredningsprogram Gasnor
Vedlegg 1 Risikoanalyse R2
Vedlegg 1B og C Vedlegg B og C
Vedlegg 2 Miljørisikoanalyse LNG - bunkringsterminal CCB Mongstad
Vedlegg 10 Sikkerhetsdatablad LNG