Samtykke til håndtering av farlig stoff (LNG-anlegg) Borregaard, Sarpsborg kommune

DSB gir Borregaard AS samtykke til håndtering av farlig stoff (nytt LNG-anlegg) på virksomhetens anlegg i Sarpsborg. Samtykket er datert 24.04.2018.

DSB viser til Borregaard AS sin søknad om samtykke for nytt LNG anlegg på den søndre delen av fabrikkområdet mottatt 04.12.2017.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til omgivelsene er tilfredsstillende ivaretatt. Ingen av høringsinnspillene som har kommet, har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Borregaard AS (org. nr.895 623 032), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens fabrikkområde i Sarpsborg, som omsøkt 04.12.2017.

Vedtaksbrev