Samtykke Schlumberger Norge M-I SWACO avdeling Mongstad

DSB gir M-I SWACO AS samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens anlegg på Mongstad som omsøkt 24.05.2017.

DSB viser til Schlumberger Norge AS, avdeling M-I SWACO sin søknad om samtykke for håndtering av farlig stoff på Mongstad base (gnr/bnr 127/62 i Lindås kommune) mottatt 24.05.2017.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt. Ingen av høringsinnspillene som har kommet har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis.

DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, M-I SWACO AS avdeling Mongstad (org. Nr. 981 313 259), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens anlegg på Mongstad (gnr/bnr 127/62 i Lindås kommune) som omsøkt 24.05.2017.