Høring - Søknad om samtykke til etablering av oppgraderings- og flytendegjøringsanlegg for biogass på Bjerkåsholmen

VEAS Gass AS planlegger å etablere anlegg for oppgradering og flytendegjøring av biogass på Bjerkåsholmen, gnr./bnr. 68/465 i Asker kommune.

Som storulykkevirksomhet er VEAS Gass AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 29.05.2018. Samtykkesøknad og risikovurdering er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 24.12.2018. Innspill bes merket med saksnummer 18/4732.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer