Høring - Utvidelse av tankanlegg – Norsk Spesialolje AS, avd Bamble

Norsk Spesialolje AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å utvide virksomhetens tankanlegg på Rønningen industriområde gnr./bnr 7/48 i Bamble kommune.

Norsk Spesialolje AS avd. Bamble (NSO Bamble) er et selskap innenfor det norske systemet for farlig avfall, etablert i et nytt tankanlegg med oppstart av drift i 2014.

Virksomheten driver mottak og behandlingsanlegg for farlig avfall i form av oljeholdig avfall (spillolje) og forurenset vann. NSO Bamble stod ferdig med to tankfarmer i 2014 med lagerkapasitet på totalt 16500 m3. Tankanlegget til NSO Bamble bygges nå ut og våren 2019 vil to nye tankfarmer stå ferdig. Etter utbygging vil lagringskapasitet være 29 110m3. Av dette vil lagring av olje utgjøre 21510 m3.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Norsk Spesialolje AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 13.03.2019. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.
DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 01.05.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2018/9561

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.