Høring: Søknad om samtykke til utvidelse av eksisterende tankfarm på Hessa tankanlegg i Ålesund kommune

Bunker Oil AS planlegger utvidelse av eksisterende tankfarm for Marine Gassolje (MGO), Auto Diesel Olje (ADO) og biodiesel (FAME) på Hessa tankanlegg, gnr/bnr 118/78 i Ålesund kommune.

Eksisterende tankfarm på Hessa tankanlegg skal utvides med fire nye tanker. Tre tanker med MGO/ADO, hver på 6280m3, og en tank med FAME, 1000m3. I tillegg skal eksisterende tank med FAME, 7500m3, oppgraderes med ny oppsamling og forbindelse til ny tankfarm. Totalkapasitet på ferdig anlegg er 29700m3 brannfarlig vare i kategori diesel og fyringsoljer.

Parallelt med samtykkesøknaden har det foregått en reguleringsendring for området, og ny privat reguleringsplan ble godkjent av kommunen 31.08.2017. Reguleringsplanen, som ble utarbeidet i samarbeid med DSB, brannvesenet og plan og bygning, omfatter Bunker Oil AS med nære omgivelser, risikovurderinger og rammer knyttet til eksisterende drift og anlegget etter planlagt utvidelse.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Bunker Oil AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok siste utgave av Bunker Oil AS´ søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 14.09.2018. Siste utgave av risikovurderingen er revidert i 12.08.2016. I etterkant av risikovurderingen har flere av de anbefalte risikoreduserende tiltakene blitt implementert på anlegget. Samtykkesøknad med vedlegg og ny reguleringsplan er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 12.10.2018. Innspill bes merket med saksnummer 2016/2770.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Høringsdokumenter


Søknad om samtykke
Situasjonsplan nytt anlegg
Risikoanalyse for Hessa tankanlegg Ålesund
Reviderte bestemmelser til reguleringsplan Bunker Oil
Godkjent reguleringsendring - Hessaskaret
Eksisterende situasjonsplan
Beskrivelse og designkriterier