Høring: Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff for Norcem Brevik

Norcem AS planlegger etablering av anlegg for fangst og mellomlagring samt utskipning av CO2 ved Norcem sementfabrikk i Brevik, Porsgrunn kommune.

Norcems etablerte virksomhet i Brevik er omfattet av storulykkeforskriften og kommer også inn under forskrift om håndtering av farlig stoff. I henhold til forskriftens § 17 skal virksomheter som kommer inn under storulykkeforskriften søke om samtykke til håndtering av farlig stoff. Det planlagte anlegget vurderes som en vesentlig endring ved virksomheten til Norcem Brevik, som skal underlegges krav om samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, 3. ledd.

DSB samtykkebehandler tiltaket fordi det håndteres store mengder trykksatt gass som kan medføre en fare ved ukontrollerte utslipp. CO2 er ikke klassifisert som giftig, men ved høye konsentrasjoner eller langvarig eksponering er CO2 dødelig. Store utslipp av CO2 kan gi farlige konsentrasjoner også utenfor anleggsområdet.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 21.03.2020. Søknaden er senere revidert. Det planlagte anlegget for håndtering av CO2 består av fangst-, komprimerings- og flytendegjøringsanlegg, samt tankanlegg med tilhørende rørledninger og lastearm på kai. Det er presisert at søknaden gjelder nedkjølt, trykksatt CO2 fra oppstrøms CO2 kompressoren til og med lasteanlegget for utskipning av CO2. Det framgår for øvrig av søknaden at tiltaksområdet "omfatter gårds- og bruksnummer 76/1, 75/142 og 75/141 eid av Norcem. I tillegg berøres Renors anlegg (76/41). Arealet hvor Renor driver sin virksomhet er også eid av Norcem og kaiområde (75/121) eid av Tangen eiendom hvor Norcem igjen er medeier (50 %). Eiendom 75/120 er eid av Porsgrunn kommune, Havnevesenet."

Samtykkesøknaden med tilhørende risikoanalyse er tilgjengelig nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 16.02.21. Innspill bes merket med saksnummer 20/3094.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger.