Høring: Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff for Fortum Oslo Varme AS

Fortum Oslo Varme AS (FOV) har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til håndtering av karbondioksid (CO2). Søknaden gjelder for et planlagt fangst- og mellomlagringsanlegg for CO2 knyttet til Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (gnr./bnr. 177/16, 17 og 19), samt et mellomlagringsanlegg for CO2 på Oslo Havn - Sydhavna (gnr./bnr. 235/11), begge i Oslo kommune.

DSB har fattet vedtak om at Fortum Oslo Varme AS er pliktig til å innhente samtykke etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 for planlagt fangst- og mellomlagringsanlegg for CO2.

DSB samtykkebehandler tiltaket fordi det håndteres store mengder trykksatt gass som kan medføre en fare ved ukontrollerte utslipp. CO2 er ikke klassifisert som giftig, men ved høye konsentrasjoner eller langvarig eksponering er CO2 dødelig. Store utslipp av CO2 kan gi farlige konsentrasjoner også utenfor anleggsområdet.

Søknaden gjelder et nytt anlegg for fangst og mellomlagring av CO2 på Klemetsrud og et mellomlagringsanlegg på Sydhavna hvor CO2 skal omlastes til skip. CO2 skal transporteres med tankbiler mellom Klemetsrud og Sydhavna. Anlegget på Klemetsrud består av forbehandlingsenhet, karbonfangstenhet, komprimerings- og kondisjoneringsenhet, flytendegjøring- og mellomlagringsanlegg samt bilfylleplasser. Det skal mellomlagres CO2 i fire liggende overgrunnstanker med et samlet volum på ca. 1368 m3. På Sydhavna skal det mellomlagres CO2 i tilsvarende liggende overgrunnstanker med et samlet volum på ca. 5472 m3. Anlegget på Sydhavna skal tilknyttes rørledning og lastearm for omlasting av CO2 til skip.

Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 08.02.2021. Innspill bes merket med saksnummer 2019/7314.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.