Høring: Søknad om samtykke til etablering av forbruksanlegg for LNG i Mo Industripark, Rana kommune

Celsa Armeringsstål AS planlegger å etablere et forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i Mo Industripark, gnr./bnr. 20/35 i Rana kommune.

Det omsøkte anlegget vil i hovedsak bestå av en 300 m3 lagertank for LNG, trykkoppbyggingsenhet, to vannbadsfordampere som benyttes til å tilføre varme til den flytende gassen slik at den går over til gassfase, regulatorstasjon og rørføring til forbrukssted. Gassen skal forbrennes i en ovn inne i en nærliggende bygning. Lagertanken skal fylles fra tankbil.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Celsa Armeringsstål AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig
og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før bygging påbegynnes.

DSB mottok siste utgave av søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 01.06.2021. Samtykkesøknad og risikovurdering er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes på e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 05.07.2021. Innspill bes merkes med saksnr. 2020/10616.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger.