Høring - Søknad om samtykke til endring av tankanlegg i Fredrikstad kommune

Esso Norge AS planlegger å oppgradere sitt tankanlegg i Fredrikstad. Anlegget ligger i Svaneveien 51, 1661 Rolvsøy på gårds- og bruksnummer 736/51 og 736/83.

Tiltaket vil omfatte to nye tanker som skal erstatte åtte eksisterende tanker som vil gradvis tas ut av drift. Endringen gjøres primært for å tilfredsstille strengere miljøkravene til oppsamlingsarrangement, men også å forbedre logistikksituasjon i område.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Ved vesentlige endringer er Esso Norge AS som storulykkevirksomhet pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 10. oktober 2017 med oppdatering den 18. september 2018. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 5. november 2018. Innspill bes merket med saksnummer 2017/8705/MIDA.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.