Høring: Samtykke til endring i håndtering av SO2 på Borregård fabrikkområde, Sarpsborg

Borregaard har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til endring i håndtering av svoveldioksid (SO2) på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg.

Søknaden gjelder et nytt anlegg for produksjon og oppkonsentrering av SO2. Det nye anlegget erstatter/avvikler all transport, lagring og bruk av flytende SO2-gass. Borregaard opplyser at mengden SO2-gass på fabrikkområdet vil bli redusert med 60 prosent. Tiltaket vil medføre at risikoen forbundet med håndteringen av SO2 gradvis blir redusert, etter hvert som det nye anlegget tas i bruk og flytende SO2 fases ut.

Ved vanlig omgivelsestemperaturer er SO2 en fargeløs giftig gass med en stikkende lukt. På grunn av de giftige egenskapene til gassen, vil et større utslipp av SO2 medføre fare både på fabrikkområdet og i områdene rundt Borregaard.

Som storulykkevirksomhet er Borregaard pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17. Samtykke må foreligge før farlig stoff tas inn på det nye anlegget.

DSB mottok 23.1.2020 søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff i det nye anlegget for produksjon og oppkonsentrering SO2. Søknaden er senere er revidert 16.6.2020. Samtykkesøknad med vedlagt risikoanalyse (sammendragsrapport) er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 30.09.2020. Innspill bes merket med saksnummer 20/2625.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.