Høring – Utvidelse av klor- og VCM-fabrikker – INOVYN Norge AS, Rafnes

INOVYN Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til utvidelse av klor- og VCM-fabrikker på Rafnes, 3966 Stathelle.

INOVYN Norge gjennomfører et prosjekt for å øke årlig kapasitet på sine klor- og VCM-fabrikker fra dagens 270 kt klor og 500 kt VCM til ca 300 kt klor og 570 kt VCM. Foruten fjerning av kjente flaskehalser i eksisterende anlegg skal det installeres en 6. elektrolysør i cellesalen i klorfabrikk 1. I VCM-fabrikken skal en ny oksykloreringsreaktor erstatte dagens reaktor, som utbedres til å bli en reservereaktor.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er sikkerhetsrapportpliktig.

Som storulykkevirksomhet er INOYVN Norge AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 06.02.2019. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 03.05.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3020.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer 

Vedlegg


Risikoanalyse Ineos
Søknad om samtykke Inovyn