Høring: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods

Høring av forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods – transport av brannfarlige væsker klasse 3 som gjennomføres av utenlandske militære styrker i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på høring forslag til endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Formålet med forskriftsendringen er å forenkle forholdene for utenlandske militære styrker som øver i Norge. Forslaget går ut på at disse kan oppfylle hjemlandets rett hvis de ikke tilfredsstiller reglene i ADR.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 20. januar 2022.

Les og svar på høringen.