Høring: Forslag til endring av forskrift om industrivern

DSB sender med dette ut forslag til endring av forskrift om industrivern på høring.

Hovedbegrunnelsen for å fremme forslaget er behovet for å presisere forskriftens virkeområde, slik at dette fanger opp de virksomhetene som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Det foreslås at endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 4. februar 2019.

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til kare.lovdal@dsb.no

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.