Høyring: Samtykke til handsaming av karbondioksid (CO2) i det planlagde anlegget for mottak av Northern Lights i Øygarden kommune

Equinor har søkt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) om samtykke til handsaming av karbondioksid (CO2) i det planlagde anlegget for mottak av Northern Lights i Naturgassparken i Øygarden kommune.

Søknaden gjeld eit nytt anlegg for mottak og mellombels lagring av CO2. Anlegget kjem til å ta imot CO2 frå tankskip, lagre gassen mellombels i 12 lagertankar under trykk med eit samla volum på 8250 m3 og pumpe CO2 vidare for transport i røyrleidning i sjø til deponi. CO2 vil for det meste handterast på anlegget i flytande form.

DSB har fatta vedtak om at Equinor har plikt til å hente inn samtykkje etter forskrift 8. juni 2009 om bruk av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff og utstyr og anlegg som blir brukt i handsaminga (føresegn om farleg stoff) § 17. DSB handsamar tiltaket som eit samtykkje då det blir handtert store mengder gass under trykk som kan medføre ei fare for ukontrollerte utslipp. Under vanleg temperatur (15-20 grader Celsius) er CO2 ein fargelaus gass med svak syrleg lukt og smak. Når CO2 blir sleppt ut i lufta vil oksygenet blir fortrengt, men er og giftig i høge konsentrasjonar og vil difor kunne vere dødeleg sjølv om nivået av oksygen ikkje i seg sjølv skulle tyde på det. På grunn av dei giftige eigenskapane til gassen, vil eit større utslipp av CO2 kunne føre til fare på området til anlegget og ikring anlegget for mottak.

DSB tok 10.11.2020 imot søknad om samtykkje til handsaming av farleg stoff i det planlagde anlegget for mottak og mellombels lagring av CO2. For søknad om samtykkje med vedlagd analyse av risikoen (rapportsamandrag) og plan av situasjonen (teikningar) sjå nedanfor. 

Eventuelle kommentarar til søknaden kan bli sendt til DSB, til postmottak@dsb.no innan fristen 01.02.2021. Merk kommentaren med saksnummer 2020/3578.   

DSB gjennomfører høyringa på vegne av verksemda og fyller såleis krav om å hente inn kommentarar i lov 14. juni 2002 nr. nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om redningsoppgåvene til brannvesenet (brann- og eksplosjonsvernlova) § 24.

Orientering om vedtaket blir ikkje kunngjort, men blir gjort kjend på www.dsb.no/hoeringer.