Høring: Søknad om samtykke til etablering av produksjonsanlegg for flytende biogass på Taranrød i Tønsberg kommune

Air Liquide Skagerak AS planlegger å etablere anlegg for oppgradering og flytendegjøring av biogass samt lagring av 254 m3 flytende biogass (LBG) i Taranrødveien 97, 3171 Sem, gnr./bnr. 34/5 i Tønsberg kommune.

Det omsøkte anlegget skal plasseres i tilknytning til Greve Biogass AS sitt eksisterende anlegg for produksjon av biogass. Tiltaket går ut på at Air Liquide Skagerak AS skal ta imot rågass som produseres av Greve Biogass AS og oppgradere (rense) denne i to eksisterende og ett planlagt oppgraderingsanlegg. Den oppgraderte gassen skal deretter gjøres flytende ved nedkjøling til cirka – 160 °C. Den flytende gassen skal oppbevares på to isolerte lagertanker, hver med volum 127 m3, og vil eksporteres til kunde med tankbil. Anlegget vil produsere cirka 22 tonn flytende biogass per døgn.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Air Liquide Skagerak AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før bygging påbegynnes.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 12.06.2020. Samtykkesøknad med enkelte vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp
13.04.2021. Innspill bes merket med saksnr. 2019/7618.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger.