Høring av forslag til endringer i forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på høring forslag til endring i forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

>> Les høringsnotatet her

Hovedbegrunnelsen for å fremme forslaget er at skillet mellom heltids- og deltidsgrunnkurs for brannkonstabel som ble innført i den nye forskriften, har vist seg å ha noen utilsiktede virkninger:

  • Brannkonstabler i heltidsstillinger med grunnkurs for deltid vil ikke kunne gjennomføre lederutdanning for funksjonen de er ansatt i, og de vil ikke kunne søke stillinger andre steder i landet enn der de er ansatt.
  • Brannkonstabler i deltidsstillinger med grunnkurs for deltid vil ikke kunne gjennomføre lederutdanning for videre karriere, og vil ikke kunne vikariere og arbeide i heltids brann- og redningsvesen ved ferieavvikling med videre.

For å imøtekomme disse utilsiktede virkningene, foreslår DSB å oppheve skillet mellom deltids- og heltidsgrunnkurs for brannkonstabel i brann- og redningsvesenforskriften. Med dette forslaget ønsker DSB å vende tilbake til forvaltningspraksisen som vi hadde etablert etter den opphevde dimensjoneringsforskriften fra 2002.

Dersom høringsinstansene har andre innspill til mulige overgangsordninger enn å gå tilbake til forvaltningspraksisen etablert under den opphevede dimensjoneringsforskriften fra 2002 og som kan ivareta de samme hensynene, bes det om innspill på dette.

Det understrekes at forslaget som nå er på høring er ment som en midlertidig overgangsordning. DSB vil på et senere tidspunkt utrede kompetansekravene til heltidspersonell på nytt som følge av den nye fagskoleutdanningen.

DSB benytter elektronisk høringssystem og anmoder om at svarene gis i dette systemet.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 02.06.2023.

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Svend Robert Berthelsen, tlf.: 33 41 25 91.