Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven på høring.

I høringsnotatet redegjøres det nærmere for endringene i loven. Høringsfristen er 22.september 2022.

Det bes om at eventuelle høringskommentarer sendes elektronisk via DSB sitt høringssystem.

>> Les og gi kommentarer til endringene i brann- og eksplosjonsvernloven

Regjeringen har besluttet å opprette en ny fagskole som skal tilby en høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) for utdanning av brann- og redningspersonell. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven på høring. Endringene som foreslås skal legge til rette for den nye utdanningsmodellen. Praksis i brann- og redningsvesen vil være en viktig del av fagskoleutdanningen. Forslag til nye bestemmelser om praksisplasser til fagskoleutdanningen vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt.

Vedlegg: Høringsliste