Høring – utvidet gassanlegg (LNG) ved Gasnor/Alcoa, Mosjøen

Gasnor AS utvider sitt LNG-anlegg ved Alcoa / Mosjøen havn.

Anlegget blir utvidet med 3 tanker med flytende naturgass (LNG), som kommer i tillegg til de 5 tankene som er i drift ved anlegget. Mengden brannfarlig gass som oppbevares vil øke med 3 000 m3 til 6 415 m3 LNG (totalt). I forbindelse med utvidelsen vil det bli tilrettelagt for mottak av LNG fra skip på Mosjøen havn, med en fylleledning fram til tankanlegget. 

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er omfattes av § 9 i storulykkeforskriften.

Som storulykkevirksomhet er Gasnor pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17, før farlig stoff tas inn på den nye delen av anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 06.03.2018. Samtykkesøknad med relevante vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Vi ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 30.04.2018. Innspill merkes med saksnummer 15/4448.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning om vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.