Høring – Tankanlegg Kobbhola – Nordkapp Havn KF

Nordkapp Havn KF har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å oppbevare HVO/MGO (tungolje/dieselolje) ved virksomhetens tankanlegg i Kobbhola gnr./bnr 9/1/133 i Nordkapp kommune.

Tankanlegget ligger i Kobbhola industriområde. Det er satt opp tre nye tanker på området der hver tank har et lagringsvolum på 3000 m3. Total mengde oppbevaring av farlig stoff er dermed 9000 m3.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig §6.

Som storulykkevirksomhet er Nordkapp Havn KF pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok oppdatert søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 09.07.2019.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 11.10.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/5217.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.