Høring – søknad om samtykke til lagring av farlig stoff hos Brødr. Sunde as i Spjelkavik, Ålesund kommune

Brødr. Sunde as har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om samtykke til å øke mengden lagret pentan samtidig som mengden styren reduseres tilsvarende ved deres tankanlegg ved fabrikken i Spjelkavik.

Endringen skjer ved en rokering av produktene mellom to av tankanleggets fire eksisterende tanker. Nytt omsøkt maksimalt lagringsvolum for pentan vil bli 1122 m3 mot tidligere 600 m3. Volumet for styren reduseres fra 8119 m3 til 7830 m3. I forbindelse med søknaden om samtykke vil tankanleggets oppsamlingsbasseng utvides.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er sikkerhetsrapportpliktig.

Som storulykkevirksomhet er Brødr. Sunde as pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til lagring av farlig stoff 01.11.2019. Samtykkesøknad med utvalgte vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Dersom vedlegg referert til i søknaden utover det som er vedlagt nedenfor ønskes, vennligst ta kontakt med DSB.  

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 31.01.2020. Innspill bes merkes med saksnummer 2019/4591.

Høringer skjer på vegne av virksomheten og dekker pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.