Høring – søknad om samtykke til lagring av brannfarlig gass ved Solumstrand depot på Solumstrand i Drammen kommune

Progas Norge AS har søkt DSB om samtykke til lagring av brannfarlig gass i forbindelse med endring og nedleggelse av flaskegassvirksomheten som tidligere var lokalisert på Solumstrand depot i Svelvikveien 185, gnr./bnr. 28/4 og gnr./bnr. 28/59 i Drammen kommune.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 24.06.2022. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3482.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.