Høring – søknad om samtykke til etablering av produksjonsanlegg for biogass

Biokraft AS planlegger å etablere et produksjonsanlegg for flytende biogass på Fiborgtangen i Skogn, gnr/bnr 34/255 i Levanger kommune.

Tiltaket går ut på at biogass skal produseres ved forråtnelse av biologisk materiale, renses og kondenseres (gjøres flytende). Gassen gjøres flytende ved nedkjøling til – 160 °C og skal lagres på tank i påvente av distribusjon med tankbil. Hovedbestanddelen i flytende biogass er metan (99 %).

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Biokraft AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok siste utgave av Biokraft AS' søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 19.12.2017. Samtykkesøknad og risikovurdering er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 26.01.2018. Innspill bes merket med saksnummer 16/631.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Høringsdokumenter


Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff Biokraft
Risikovurdering Biokraft