Høring – søknad om samtykke til etablering av omtappingsanlegg for LPG i Muruvik Havn, Malvik kommune

Kosan Gas AS planlegger å etablere et omtappingsanlegg for propangass, LPG, i Muruvik Havn. Anlegget ligger i Hommelvik i Malvik kommune på gårds- og bruksnummer 55/1.

Anlegget er et omtappingsanlegg og vil omfatte oppstilling av to jernbanevogner på hver 125m3 LPG samt et omlastingsarrangement med pumper og armatur for overføring av gass. LPG vil overføres til tankbiler for videre distribusjon til kunder. Det kan maksimalt være to tankbiler på anlegget samtidig.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Kosan Gas AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok siste utgave av søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 09.05.2018. Risikovurderingen er sist revidert 12.02.2018. Samtykkesøknad, risikovurdering, sikkerhetsdatablad for LPG og info gitt i nabomøte er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 05.11.2018. Innspill bes merket med saksnummer 12/10466.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Høringsdokumenter


Samtykkesøknad
Naboinformasjon
Risikoanalyse
Sikkerhetsdatablad for LPG