Høring – søknad om samtykke til etablering av omtappingsanlegg for LPG i Muruvik Havn, Malvik kommune

Kosan Gas AS planlegger å etablere et omtappingsanlegg for propangass, LPG, i Muruvik Havn. Anlegget ligger i Hommelvik i Malvik kommune på gårds- og bruksnummer 55/1.

Som storulykkevirksomhet er Kosan Gas AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.