Høring – søknad om samtykke til etablering av forbruksanlegg for flytende naturgass i Vestby næringspark øst

Joh. Johannson Kaffe AS planlegger å etablere et forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i tilknytning til nytt produksjonsanlegg for kaffe som er under bygging i Treveien 6 i Vestby næringspark øst, gnr/bnr 1/83 i Vestby kommune.

Anlegget vil bestå av en 127 m3 lagertank utstyrt med fordamper samt et 130 m langt nedgravd rør for forsyning av gass til produksjonsanlegget. Naturgassen går over fra flytende form til gassfase i fordamperen. Lagertanken skal fylles fra tankbil omtrent én gang pr. måned.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Joh. Johannson Kaffe AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok siste utgave av Joh. Johannson Kaffe AS' søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 31.05.2018. Risikovurderingen er sist revidert 13.06.2018. Samtykkesøknad, risikovurdering og sikkerhetsdatablad for naturgass og biogass er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 16.07.18. Innspill bes merket med saksnummer 18/1099.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Vedlegg
>> Samtykkesøknad
>> Risikovurdering
>> App B
>> App C
>> Sikkerhetsdatablad