Høring – Søknad om samtykke til etablering av biogassanlegg på Eldøyane industriområde, Stord kommune

Sunnhordland Naturgass AS har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om samtykke til å etablere biogassanlegg på Eldøyane industriområde i Stord kommune.

Biogass vil produseres fra bl.a. gjødsel fra landbruket, fiskeensilasje og slakteriavfall fra fiskeindustri.

Biogass vil renses og oppgraderes før nedkjøling og lagring på tanker. Biogass vil kunne mates inn på ledningsnettet til forbrukere i området og også kjøres ut fra anlegget med tankbiler.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig §6.

Som storulykkevirksomhet er Sunnhordland Naturgass AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok oppdatert søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 15.11.2019.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 20.12.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/3290.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.