Høring – søknad om samtykke til endring i håndtering av farlig stoff i tankanlegg i Asker kommune

Dynea AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til endringer ved eksisterende tankanlegg på Engene i Engeneveien 7, 3475 Sætre, gnr./bnr. 355/30 i Asker kommune.

Dynea lagrer brannfarlig væske kategori 2 i sitt tankanlegg på Engene. Væsken er giftig ved innånding, kategori 3. Leveranser av råvarene skjer med båt, og sendes ut med tankbiler videre til produksjonsanlegg på Lillestrøm og til eksterne kunder.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 15.08.2023. Innspill bes merket med saksnr. 2022/17067.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.