Høring – søknad om samtykke til bygging av LPG-terminal i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune

Nærenergi Gass AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av LPG-terminal i Havnavegen 168, gnr./bnr. 62/29 i Tysvær kommune.

Det omsøkte tiltaket gjelder bygging av LPG-terminal på Haugaland Næringspark og skal fungere som Nærenergi Gass AS sin lagerkapasitet for distribusjon av LPG (flytende petroleumsgass). LPG vil losses til terminalen med skip, lagres i tankparken og lastes på tankbiler for distribusjon til sluttkunder lokalt og nasjonalt. Skip vil anløpe kaien for lossing ca. hver tredje uke. Fylling av tankbil vil skje inntil to ganger hver dag. 

>> Les høringsnotat her - Nærenergi Gass AS

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 14.03.2024. Innspill bes merket med saksnr. 2023/11383.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på dsb.no/hoeringer.