Høring – søknad om samtykke til bygging av bunkringsanlegg for ammoniakk på Fjord Base, Kinn kommune

Yara Clean Ammonia AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av bunkringsanlegg for nedkjølt (- 33 C), flytende ammoniakk ved Tenneskjæret på industriområdet til Fjord Base, gnr./bnr. 27/1249 i Kinn kommune.

Tiltaket går ut på å installere et anlegg for oppbevaring og omtapping av ammoniakk på en lekter som skal være permanent fortøyd til kai ved Tenneskjæret på industriområdet til Fjord Base. Anlegget skal levere ammoniakk til bruk som drivstoff på skip (bunkring). Overføringen skal foregå ved at mottakende skip fortøyes på utsiden av lekteren og kobles opp mot lekterens lagertank via en fleksibel slange. Lagertanken skal fylles fra skip og tankbil. Det er søkt om en årlig aktivitet på inntil:

− 20 fyllinger av lagertank fra tankbil

− 52 fyllinger av lagertank fra skip

− 416 bunkringsoperasjoner.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 30.11.23. Innspill bes merket med saksnr. 2022/1821.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/horinger-og-vedtak.