Høring – søknad om samtykke til bygging av anlegg for bunkring og bruk av naturgass ved Nordlaks AS, Stokmarknes, Hadsel kommune

Barents Naturgass AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av anlegg for bunkring av flytende naturgass, LNG samt levering av naturgass til Nordlaks AS på Børøya i Stokmarknes, gnr/bnr 64/83 i Hadsel kommune.

Tiltaket går ut på å installere et anlegg for levering av naturgass til Nordlaks AS sitt produksjonsanlegg på Børøya. Anlegget består av lagringstank for LNG, fordampere og system for bunkring av LNG til skip ved kai. Bunkringen vil skje til Nordlaks AS sine egne fartøy. Anlegget vil etableres inne på Nordlaks AS sitt område på Børøya. Anlegget vil hovedsakelig bli fylt fra tankbil, men er også bygget for å kunne fylles fra båt. Naturgass levert til fabrikkanlegget vil bli tilsatt luktstoff. Fylleintervallet basert på tankbil er opp til fire ganger pr. uke.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 05.01.2024 Innspill bes merket med saksnr. 2023/9310.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/horinger-og-vedtak.