Høring – søknad om samtykke til bygging av anlegg for oppskytning av bæreraketter med flytende drivstoff på Børvågen i Andøy kommune

Andøya Spaceport AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av anlegg for lagring og håndtering av farlig stoff i forbindelse med klargjøring og oppskytning av bæreraketter med flytende drivstoff ved Børvågen i Andøy kommune, Nordmelaveien 795 og 796, gnr./bnr. 34/181 og 34/184.

Hva søkes det om?

Det er søkt om samtykke til å bygge et anlegg for lagring og håndtering av farlig stoff i forbindelse med oppskytning av bæreraketter for små satellitter til bane. Anlegget skal benyttes til å lagre drivstoff og oksidasjonsmiddel, samt hjelpestoffer for nedkjøling av drivstoff og andre stoffer som nyttes i forbindelse med oppskytning. 

Aktivitetene på anlegget kan grovt deles inn i følgende

  • Mottak av, påfylling av lagringstanker og lagring av brannfarlig gass og væske, oksiderende gass, kryogene gasser og gass under trykk
  • Prosessering og påfylling av brennstoff til rakett samt påfylling av oksidasjonsmiddel og andre gasser og væsker til rakett og satellitter

Se mer informasjon i høringsnotatet (PDF)

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 03.03.2023. Innspill bes merket med saksnr. 2021/1591.