Høring – søknad om samtykke til bygging av produksjonsanlegg for fremstilling av sjeldne jordarter

REEtec AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av anlegg for lagring og håndtering av farlig stoff i forbindelse med fremstilling av sjeldne jordarter i Tormod Gjestlands veg 23, gnr./bnr. 56/532, i Herøya Industripark i Porsgrunn kommune.

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 11.04.2023. Innspill bes merket med saksnr. 2022/19225.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.