Høring – nytt gassanlegg (LNG) ved Borregaard as, Sarpsborg

Borregaard as planlegger etablering av et nytt LNG-anlegg i den søndre delen av fabrikkområdet i Sarpsborg kommune.

 

Som storulykkevirksomhet er Borregaard pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 07.12.2017.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning om vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.