Høring – nytt gassanlegg (LNG) ved Borregaard as, Sarpsborg

Borregaard as planlegger etablering av et nytt LNG-anlegg i den søndre delen av fabrikkområdet i Sarpsborg kommune.

Anlegget vil erstatte et eksisterende gassanlegg (LPG). Det nye anlegget vil bestå av en gasstank (LNG), fordampere og rørledninger til forbrukere inne på fabrikkområdet. Mengden farlig stoff som oppbevares vil øke fra dagens 150 m3 (LPG) til 350 m3 (LNG).

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er omfattes av § 9 i storulykkeforskriften.

Som storulykkevirksomhet er Borregaard pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 07.12.2017. Samtykkesøknad med relevante vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 16.03.2018. Innspill merkes med saksnummer 17/10667.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning om vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Høringsdokumenter


Søknad om samtykke
Risikoanalyse
Situasjonsplan