Høring – nytt absolutteringsanlegg for etanol ved Borregaard, Sarpsborg

Borregaard AS planlegger etablering av nytt anlegg for produksjon av vannfri etanol ved deres fabrikkanlegg i Sarpsborg kommune.

Dagens prosess for fjerning av vann fra etanol skjer ved azeotrop destillasjon. Det omsøkte tiltaket innebærer å erstatte eksisterende prosess for fjerning av vann med ny tørketeknologi i destillasjonstrinnet. Den totale mengden produsert etanol vil være uendret, men det omsøkte tiltaket vil medføre økt destillasjonsaktivitet.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av § 9 i forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Som storulykkevirksomhet er Borregaard pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 09.10.2017. Samtykkesøknad med relevante vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 06.02.2018. Innspill merkes med saksnummer 17/8561.

Høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretning om vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer