Høring – Etablering av luftgassfabrikk – Nippon Gases Norge AS, Verran kommune

Nippon Gases Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin Industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.