Høring – Etablering av luftgassfabrikk – Nippon Gases Norge AS, Verran kommune

Nippon Gases Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til etablering av luftgassfabrikk på Tjuin Industriområde, gnr./bnr. 9/122 i Verran kommune.

Luftgassfabrikken vil ha en kapasitet til å produsere inntil 190 tonn flytende oksygen/nitrogen per dag. Det vil bli installert to lagertanker, hver på 300 m3 for flytende oksygen med opsjon på en tredje tank i fremtiden ved behov, samt to lagertanker på hhv 300 og 15 m3 for flytende nitrogen. Produktene skal distribueres fra fabrikken i tankbil og det vil ankomme ca. 6 tankbiler per dag.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig.

Som storulykkevirksomhet er Nippon Gases Norge AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 18.06.2019. Samtykkesøknad med vedlegg er tilgjengelige nedenfor.

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 19.07.2019. Innspill bes merket med saksnr. 2019/5756.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no/hoeringer.

Vedlegg


Søknad om samtykke
Risikoanalyse