Høring – forslag til læreplan for ADR føreropplæring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til læreplan for ADR føreropplæring på høring. Høringsfristen er 8. oktober 2022.

Opplæring av førere av kjøretøy som transporterer farlig gods er regulert i landtransportforskriften, ADR kap. 8.2. Læreplanen skal presisere hvordan bestemmelsene om føreropplæring i ADR skal forstås og hva som skal inngå av opplæring innenfor de ulike emnene som er gitt i ADR. Læreplanen vil bli obligatorisk å benytte for godkjente ADR-kursarrangører.

Det bes om at eventuelle høringskommentarer sendes elektronisk via DSB sitt høringssystem.

>> Les og gi kommentarer til forslaget her

Vedlegg: Høringsliste